Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VORONET
Obowiązuje od 14 października 2020 r.

Sklep internetowy Voronet działający po adresem https://voronet.pl jest prowadzony przez VORONET Ilona Szukała z siedzibą w Dąbrówce 62-069, ul. Kasztanowa 5 zwanym dalej Sprzedającym, NIP 9720593375, REGON 302703044, zarejestrowanym i widocznym w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl

Dane kontaktowe:

Voronet Ilona Szukała
ul. Kasztanowa 5
62-069 Dąbrówka
e-mail: bok@voronet.pl
telefon: (+48) 512 768 464 (w godz. 9.00-20.00 w dni robocze, 9.00-14.00 w soboty)
konto bankowe: mBank PL 50 1140 2004 0000 3102 7517 0081 (BIC/SWIFT BREXPLPWMBK)

§1 Definicje

1. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem Czas realizacji i dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
2. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.
3. Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
4. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
7. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
8. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz uprawnione osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
9. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
10. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
11. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
12. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
13. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymienioną pod adresem Bezpieczne zakupy
14. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
15. Produkt/Towar – produkty/towary prezentowane w ramach sklepu, przeznaczone do sprzedaży.
16. Przedmiot umowy/świadczenia – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
17. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie
18. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
19. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
20. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://voronet.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
21. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
22. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
23. Umowa sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
24. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
25. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.
26. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
27. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany, i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację związaną z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu poprzez:
a/ posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, Mac OS;
b/ zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies;
c/ posiadania aktywnego konta poczty e-mail
10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
12. Wszystkie produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego przez Sprzedającego są oryginalne i markowe.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://voronet.pl Kupujący może także złożyć zamówienie przez telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 20.00, w soboty w godzinach 9 – 14.00
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. dodanie do koszyka produktu;
b. wybór rodzaju dostawy;
c. wybór rodzaju płatności;
d. wybór miejsca wydania rzeczy;
e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
5. Płatności internetowe obsługiwane są przez systemy instytucji płatniczych:
a. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166, ul. Grunwaldzka 186. 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495
b. Przelewy24 – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, NIP: 779-236-98-87
c. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Oficjalna siedziba: L-2449 Luxembourg, 22-24 Boulevard Royal
6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta potwierdzeniem przyjęcia zamówienia produktów wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Kupującego adres pocztowy (email). Numer zamówienia pozwala Kupującemu na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.
7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6.

 §4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu zamieszczonym pod niniejszym regulaminem lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego: Voronet, ul. Kasztanowa 5, 62-069 Dąbrówka.
8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (przykład: otwarte produkty kosmetyczne mające bezpośredni kontakt ze skórą jak krem, balsam do ciała, szampon, tusz do rzęs).

§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych (rękojmia).
2.Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c) złożyć oświadczenie o wymianie rzeczy na nową,
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
7. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego. Dokument reklamacyjny można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej to zrobić w formie pisemnej z określeniem żądania w ramach rękojmi.
9. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d) żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
10. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym „RODO“) oraz w zgodzie z innymi mającymi zastosowanie właściwymi przepisami prawa. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: Polityka prywatności

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie sklepu internetowego https://voronet.pl W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
5. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKik): http://polubowne.uokik.gov.pl/
6. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym /platforma ODR/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 


Formularz odstąpienia od umowy można pobrać pod adresem Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacji towaru można pobrać pod adresem: Reklamacja towaru


(Poznań, 1.01.2021)

Copyright © voronet.pl all rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Znaki towarowe oraz nazwy firm użyte zostały na stronie sklepu internetowego Voronet wyłącznie w celu informacyjnym.

 

Polub nas na Facebook

Śledź nas na Twitter

Śledź nas na Instagram